UBND Phường 5, Quận 10

Địa điểm: 109-111 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP.HCM
Chủ đầu tư: Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Quận 10
Quy mô: 01 hầm và 07 tầng